Regulamin sprzedaży

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży Wejściówek (dalej ,,Wejściówka’’).
2. Sprzedawcą jest: Anna Odrzywołek, Józef Grymek Moonlight Spa s.c. ul. Bonifraterska 2, 31-061 Kraków NIP: 676 262 37 77
3. Ze Sprzedawcą można kontaktować się:
-pod adresem email: kontakt@moonlightspa.pl
-pod adresem: Moonlight SPA, ul. Bonifraterska 2, 31-061 Kraków
-telefonicznie tel: +48 518-77-77-12.
4. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zasady i tryb zawierania ze Sprzedawcą umów na odległość – sprzedaży Wejściówek.
5. Regulamin określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną; warunki świadczenia usług drogą elektroniczną; warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną; tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.
6. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219 z dnia 24 czerwca 2017 z późn. zm.).
7. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem serwisu internetowego, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i wydrukowanie treści Regulaminu.
8. Regulamin Sprzedaży stanowi integralną część każdego zamówienia na zakup Wejściówki przez Klienta.
9. Klient, składając zamówienie na zakup Wejściówki, oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje treść niniejszego Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną.
10. W przypadku osób niepełnoletnich lub niemających pełnej zdolności do czynności cywilnoprawnych do realizacji niektórych Wejściówek, wymagana jest zgoda prawnych opiekunów małoletniego lub osoby niemającej pełnej zdolności do czynności cywilnoprawnych wyrażona w formie aktu notarialnego, lub też obecność min. jednego z opiekunów na miejscu, w którym jest realizowana Wejściówka. Brak dokumentu zgody lub nieobecność jednego z opiekunów są podstawą dla Sprzedawcy do odmowy realizacji Wejściówki.

§ 2. Definicje

1. Klient – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która dokonuje zakupu Wejściówki w zamian za zapłatę Sprzedawcy środków pieniężnych w wysokości równej wartości Wejściówki, akceptująca postanowienia Regulaminu.
2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą (Sprzedawcą) czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
3. Wejściówka – potwierdzenie zawarcia umowy na skorzystanie z usługi oferowanej przez Sprzedawcę w określonym lub do określonego na Wejściówce terminie, w godzinach i datach otwarcia salonu Moonlight SPA i, o ile jest to wyraźnie wskazane podczas zakupu i na Wejściówce, po uprzedniej rezerwacji terminu. W przypadku braku informacji na Wejściówce dotyczącej liczby osób, jakie mogą jednorazowo skorzystać z usług, Wejściówka upoważnia do skorzystania z usług przez jedną osobę. W formie papierowej lub elektronicznej z indywidualnym ID w postaci indywidualnego numeru, uprawnia Klienta lub Konsumenta do wykorzystania Wejściówki do wysokości jej wartości na pokrycie usług świadczonych przez Sprzedawcę.
4. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy na odległość za pośrednictwem Panelu sprzedaży, określające rodzaj i liczbę Wejściówek.
5. System płatności online – Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, o kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000 PLN (w całości wpłaconym), NIP: 585-13-51-185; wpisana do rejestru dostawców usług płatniczych pod numerem IP17/2013.
6. Panel sprzedaży – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, umożliwiający świadczenie usług drogą elektroniczną oraz zawarcie umowy na odległość ze Sprzedawcą, znajdujących się w serwisie internetowym Sprzedawcy. Panel sprzedaży znajduje się na stronie https://moonlightspa.pl/kup-online/.

§ 3. Informacje ogólne wskazujące sposób skorzystania z oferty

1. Korzystanie z usług możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system Klienta minimalnych wymagań technicznych:
a) komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do sieci Internet;
b) dowolna przeglądarka internetowa,
c) dostęp do poczty elektronicznej.
2. Wejściówki dostępne w wariantach szczegółowo wskazanych pod adresem https://moonlightspa.pl/kup-online/.
3. Wejściówki ważne są 365 do od dnia nabycia. Wejściówka bez wpisanej daty ważności, a także po upływie terminu jej ważności jest nieważna. Okres ważności Wejściówki nie może zostać przedłużony.
4. Wejściówka nie podlega wymianie na środki pieniężne. Nie jest również możliwa wymiana na środki pieniężne niewykorzystanej wartości Wejściówki, gdy wartość Wejściówki opiewa na kwotę wyższą niż wartość rezerwowanej usługi opłacanej Wejściówką. Usługę objętą nabytą Wejściówka będzie można wymienić na inna usługę stacjonarnie w Salonie Moonlight Spa w dniu realizacji Wejściówki.
5. Zamówienie Wejściówki może odbywać się wyłącznie za pośrednictwem https://moonlightspa.pl/kup-online/.
6. Wejściówka nie łączy się z innymi promocjami.
7. Wejściówek nie można sumować.
8. Każda Wejściówka ma swój indywidualny numer ID.
9. Wejściówki mogą przewidywać ograniczenia w zakresie dostępności terminów, w szczególności ograniczenia, co do realizacji usług w terminach: tzw.: ,,długich weekendów’’, Świąt Bożego Narodzenia, Sylwestra, Nowego Roku, Świąt Wielkanocnych. Długi weekend to określenie weekendu, gdy dzień bezpośrednio sąsiadujący z sobotą i niedzielą jest również wolny od pracy, najczęściej z racji przypadającego dnia ustawowo wolnego od pracy.
10. Klient jest zobowiązany do uprzedniej rezerwacji usług, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. W przypadku niedokonania uprzednio rezerwacji, Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji Wejściówki.
11. W przypadku utraty przez Klienta Wejściówki będzie możliwe skorzystanie z niej w okresie jej ważności pod warunkiem okazania Sprzedawcy potwierdzenia zapłaty oraz podania numeru ID Wejściówki.

§ 4. Rodzaje, zakres i warunki świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Sprzedawca świadczy następującą usługi za pomocą Panelu sprzedaży:
a) usługa umożliwiająca zapoznanie się z ofertą Sprzedawcy,
b) usługa umożliwiająca zawarcie umowy on-line (na odległość) poprzez zamówienie przez klienta Wejściówki,
c) usługa przesłania na podany przez Klienta adres e-mailowy Wejściówki.
2. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z usług dostępnych poprzez Panel sprzedaży, są następujące: połączenie z siecią Internet; przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie urządzenia Klienta dokumentów hipertekstowych udostępnionych w sieci Internet z włączoną obsługa języka Java Script: Google Chrome / Google Chrome Mobile w wersji 63 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 52 lub nowszej, Opera w wersji 58 lub nowszej i Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej lub lub innej przeglądarki kompatybilnej; posiadanie aktualnego, czynnego prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

§ 5. Zasady świadczenia usług droga elektroniczna oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Rozpoczęcie przez Klienta korzystania z usług objętych Regulaminem jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dostępnych poprzez Panel sprzedaży bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy. W przypadku zakończenia przez Klienta korzystania z usług udostępnionych przy pomocy Panelu sprzedaży, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń z chwilą opuszczenia Panelu sprzedaży, z wyłączeniem usługi przesłania na adres e-mail Wejściówki, która zostaje zakończona po przesłaniu Wejściówki na wskazany przez Klienta adres e-mail.
2. Możliwość korzystania z usług:
a) usługa umożliwiająca zawarcie umowy on-line (na odległość) poprzez zamówienie przez Klienta Wejściówki,
b) usługa przesłania na podany przez Klienta adres e-mail Wejściówki, uzależniona jest od złożenia zamówienia na Wejściówkę, zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale 6.
3. Usługa przesłania na podany przez Klienta adres e-mail Wejściówki następuje po zawarciu umowy sprzedaży Wejściówki. Usługę umożliwiająca zawarcie umowy on-line (na odległość) poprzez zamówienie Wejściówki Klient może rozpocząć i zakończyć w każdej chwili.
4. Możliwość korzystania z bezpłatnej usługi: usługa umożliwiająca zapoznania się z ofertą Sprzedawcy jest każdorazowo wykonywana na indywidualne żądanie Klienta. Klient może w każdej chwili rozpocząć i zakończyć korzystanie z usługi. Wyjście ze strony internetowej na której znajduje się Panel sprzedaży oznacza rezygnację ze świadczenia przedmiotowej usługi przez Sprzedawcę na rzecz Klienta.

§ 6. Zawieranie umów kupna i sposób zapłaty

1. W celu dokonania zamówienia należy dokonać wyboru Wejściówki lub Wejściówek dostępnych w Panelu sprzedaży, określić ich ilość, wybrać ew. dodatkowe parametry wymagane w formularzu, zaakceptować niniejszy Regulamin, Politykę Prywatności, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o pojawiające się na stronie komunikaty lub informacje. W celu realizacji zamówienia, Klient jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających ich realizację, które w Panelu sprzedaży wskazane są jako pola wymagane.
2. Całkowita wartość zamówienia i ostateczna cena zamówienia znajduje się w podsumowaniu płatności jest widoczna przed ostatecznym zatwierdzeniem zamówienia przez Klienta.
3. Po kliknięciu w przycisk „Przejdź do płatności” nastąpi przekierowanie Klienta do systemu płatności internetowych celem dokonania zapłaty za zamówienie. Klient dokonuje płatności za pośrednictwem Systemu płatności online i aby jej dokonać, musi zaakceptować postanowienia Regulaminu Systemu płatności online.
4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest System płatności online. Dostępne są szybkie przelewy internetowe oraz formy płatności następujących kart:
● Visa
● Visa Electron
● MasterCard
● MasterCard Electronic
● Maestro
5. W momencie przekierowania Klienta do systemu płatności internetowej, powinien on niezwłocznie zainicjować zapłatę za Zamówienie. Zamówienie Wejściówki pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Jeśli System płatności online nie odnotuje płatności za zamówienie w określonym czasie, zamówione usługi wracają do puli dostępnych usług, a jeśli pieniądze wpłyną po tym czasie, zostaną automatycznie zwrócone do Klienta. W celu ponownego zamówienia Wejściówek należy wypełnić na nowo formularz zamówienia i wykonać płatność.
6. Klient, który dokona skutecznej zapłaty, zawiera umowę sprzedaży. Potwierdzeniem zawarcia umowy jest otrzymanie Wejściówki na adres e-mail podany w formularzu Panelu sprzedaży.
7. Wejściówka stanowi dowód zakupu.
8. Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny za zakupioną Wejściówkę, w przypadku zamówienia kilku sztuk, ceny poszczególnych Wejściówek sumuje się. Łączna cena, jest podana w wypełnianym przez Klienta formularzu zamówienia. Po dokonanym przez klienta wyborze sposobu płatności i ew. dostawy zostanie on poinformowany o łącznej cenie zamówienia wraz z uwzględnieniem ewentualnych kosztów dostawy (podsumowanie), przed potwierdzeniem przez niego zamówienia.
9. Sprzedawca spełnia świadczenie względem Klienta umożliwiając mu realizację uprawnień — korzystania z usługi, w terminie i na warunkach oznaczonych podczas zakupu i na Wejściówce.
10. Błędnie podane dane w formularzu Klient może zgłosić Sprzedawcy celem ich skorygowania wysyłając wiadomość e-mailową na adres Sprzedawcy widoczny w stopce Panelu sprzedaży.
11. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pośrednictwem adresu e-mailowego Sprzedawcy widoczny w stopce Panelu sprzedaży.
12. Sprzedawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za podanie przez Klienta danych błędnych lub nieprawdziwych.

§ 7. Odstąpienie od umowy

1. W ciągu 14 dni od otrzymania Wejściówki, jeśli Wejściówka nie została jeszcze zrealizowana lub zarezerwowana Klient może odstąpić od umowy i zrezygnować z realizacji Wejściówki bez podania przyczyn, zawiadamiając o tym Sprzedawcę na adres: kontakt@moonlightspa.pl i pod warunkiem dostarczenia dowodu zakupu wystawionego za dokonanie przedpłaty. Decydując się na rezerwację lub realizację Klient zgadza się na utratę prawa do odstąpienia od umowy przed upływem 14-dniowego terminu opisanego powyżej.
2. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć każdą pisemnie zgłoszoną wolę odstąpienia od umowy w terminie do 14 dni od dnia doręczenia oraz zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy stanowiące równowartość najtańszego kosztu dostawy.
3. Wszelkie zwroty płatności dokonywane są drogą elektroniczną. Do zwrotów używany jest taki sam sposób zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient zgodzi się na inny sposób zwrotu.
4. Sprzedawca ma prawo wypowiedzieć umowę, wskazując ważną przyczynę. W tym celu niezwłocznie pisemnie poinformuje Klienta o zaistniałym fakcie na adres email, który użyty był do nabycia Wejściówki i zaproponuje zamianę na równoważną usługę lub zwrot pieniędzy. O ile Klienta nie zgodzi się na zamianę, Sprzedawca zwróci do 7 dni od poinformowania Klienta o rozwiązaniu umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności dotyczące Wejściówki, której dotyczy umowa.

§ 8. Zasady składania reklamacji oraz warunki reklamacji

1. Sprzedawca dokłada wszelkich starań aby usługi objęte Wejściówką były świadczone bez wad i zgodnie z opisem usługi.
2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami albo Przedsiębiorcami korzystającymi z praw przysługujących konsumentowi rękojmia zostaje wyłączona.
3. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w zakresie niedotrzymania warunków umowy ze Sprzedawcą.
4. Reklamacje należy kierować pisemnie poprzez wiadomość e-mail na adres Sprzedawcy kontakt@moonlightspa.pl. Zgłoszenie powinno zawierać Wejściówkę, której dotyczy reklamacja. Do reklamacji należy dołączyć opis zaistniałej sytuacji.
5. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać natychmiast po zaistnieniu podstawy do jej zgłoszenia, nie później niż w okresie 3 dni do daty zaistnienia okoliczności stanowiącej podstawę reklamacji.
6. Każdą pisemnie zgłoszona wola reklamacji będzie rozpatrzona w terminie do 14 dni od dnia doręczenia.
7. W przypadku braków w reklamacji (np. braku dołączenia Wejściówki) Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
8. Powyższe postanowienie stosuje się odpowiednio w przypadku reklamacji usługi Świadczonej drogą elektroniczną. W takim przypadku Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
9. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu określonego w pkt 5 nie będą rozpatrywane.

§ 9. Klauzula o danych osobowych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym jest Anna Odrzywołek, Józef Grymek Moonlight Spa s.c. ul. Bonifraterska 2, 31-061 Kraków NIP: 676 262 37 77, zwany dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: kontakt@moonlightspa.pl lub telefonując pod numer: tel: +48 518-77-77-12.
2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest umowa pomiędzy Panią/Panem a Administratorem, zwana dalej: „Umową”, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu i dla wykonania której przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.
4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
5. Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne tj do upływu terminu przedawnienia roszczeń.
6. Administrator przekaże Pani/Pana dane odbiorcom zapewniającym oprogramowanie do sprzedaży, dostawcy platformy płatniczej za pośrednictwem, której może Pani/Pan zapłacić za nasze usługi, dostawcy oprogramowania do wystawiania faktur, podmiotom świadczącym obsługę księgową i rachunkową, W przypadku wysłania przesyłki drogą tradycyjną także: firmie świadczącej usługi kurierskie/pocztowe.
7. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
8. Ma Pani/Pana prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
2. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Pana prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
3. W oparciu o Pani/Pana e dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

§ 10. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Kodeks cywilny, Ustawa o Świadczeniu usług drogą elektroniczną i Ustawa o prawach konsumenta.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu ich wskazania i umieszczenia w Panelu sprzedaży. Do umów zawartych przed zmianą regulaminu stosuje się poprzedni regulamin (obowiązujący w chwili zawarcia umowy, zatem zmiana regulaminu nie będzie dotyczyć umów, które zostały wcześniej zawarte).
3. Sprzedawca wskazuje, iż nie wprowadził u siebie Kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu art. 2 pkt. 5 Ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U.2017.2070 t.j).
4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest rzeczowo właściwy sąd powszechny dla siedziby Sprzedawcy.
5. Sprzedający informuje, że Klienci posiadający status Konsumenta mają możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a w tym z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z tych sposobów dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
6. Klienci posiadający status Konsumenta mogą korzystać z pozasądowej możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową, która znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Adres poczty elektronicznej to: kontakt@moonlightspa.pl
7. W przypadku wprowadzania zmian do Regulaminu, Klienci będą o nich informowani za pośrednictwem strony internetowej https://moonlightspa.pl/ przynajmniej z czternastodniowym wyprzedzeniem wraz z prośbą o zaakceptowanie postanowień zmienionego Regulaminu. Wszystkie Wejściówki są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu nabycia Wejściówki przez Klienta.
8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 22 kwietnia 2022 roku.